Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

TULPAR UZAY HAVACILIK VE SAVUNMA A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Amaç

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; TULPAR Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş. (“TULPAR”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Tulpar, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Tulpar’ın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak
 • Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak
 • Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tulpar, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

1- Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.

2- Verdiğimiz/vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, başta Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (Cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Veri Aktarımı

Tulpar bünyesinde veri aktarımı yapılabilecek olan kişiler ile veri aktarım amacı ve tanımı aşağıda belirtilmiştir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımıVeri Aktarım Amacı
Şirket YetkilileriTulpar Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişilerİlgili mevzuat hükümlerine göre Tulpar’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Mevzuat Gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine göre Tulpar’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıMillî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklar vb. ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Mevzuat Gereği Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine göre Tulpar’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • f) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • h) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 • a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak Tulpar’ın aşağıda yer alan adresine iletebilirsiniz.
  • Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş. 
  • İstasyon Mahallesi Mesnevi Sokak No: 10 Kartepe/Kocaeli- Türkiye
 • b) Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
 • c) Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Tulpar tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
 • d) Başvurunun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan veri sahibinin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde tarafımıza ıslak imzalı bir dilekçe ile talebini iletmesi beklenmektedir.
  • Adı Soyadı
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Adresi
  • Cep Telefonu Numarası
  • Eposta Adresi
  • Talep Konusu
  • Başvuru Tarihi
  • İletişim Adresi Tercihi
  • İmza 
 • e) Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

ÖNEMLİ NOT: Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.

Bilgilerinize sunarız.
Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş.